Category Archives: Pomoc społeczna

Inne jednostki zajmujące się usługami opiekuńczymi

Z uwagi na gospodarkę wolnorynkową część jednostek wyspecjalizowała się w świadczeniu usług opiekuńczych. Jednostki te nie są dotowane przez państwo, prowadzą więc klasyczną działalność usługową. Na tej podstawie opłaty za świadczone usługi nie podlegają zniżkom. Zakres proponowanych usług jest zbliżony do oferowanych przez MOPS. Istnieją jednak pewne różnice. Personel zatrudniany do opieki, poza klasycznymi kwalifikacjami, potrzebnymi w tym zawodzie, przechodzi testy psychologiczne, które sprawdzają psychiczne predyspozycje do pracy z osobami starszymi i chorymi. Korzystając z usług takiej firmy istnieje możliwość wynajęcia opiekunki całodobowo oraz korzystanie z usług pielęgniarskich. Ten typ opieki nie jest jedynym. Zatrudnia się także opiekunki do dzieci. One także muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje do pracy z dziećmi. Zajmują się dziećmi małymi, w wieku przedszkolnym i szkolnym. Pełnią nad nimi nadzór w domu, odprowadzają i przyprowadzają ze szkoły czy przedszkola, pomagają w odrabianiu lekcji.

Zakres działalności MOPS

We wszystkich krajach, tak samo, więc i w Polsce państwo wyodrębniło jednostki, zajmujące się pomocą osobom starszym, chorym i wszystkim, którzy jej potrzebują. Komórką, która zajmuje się tym problemem są wojewódzkie i miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Zakres ich działalności jest dosyć szeroki. MOPS przyznaje i wypłaca zasiłki rodzinne oraz dodatki do tych zasiłków wszystkim, którzy są do nich uprawnieni. Kryterium otrzymania takiego zasiłku jest posiadanie dziecka i dochód o maksymalnie określonej wysokości, przypadający na jedną osobę, a także zapomóg celowych i stałych. Można też uzyskać pomoc specjalistyczną: porad prawnych czy pomocy psychologa. MOPS zajmuje się dożywianiem, zarówno dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz osób dorosłych, które nie mają środków do życia. Instytucja ta umożliwia umieszczenie w domach opieki całodobowej lub dziennej, udziela pomocy bezdomnym. Przyznawana jest pomoc rodzinom zastępczym, dzieciom, które już te rodziny opuszczają, dzieciom opuszczającym inne placówki wychowawcze, a także osobom niepełnosprawnym.

Cele

Pomoc społeczna w Polsce działa niemal we wszystkich gminach oraz urzędach miasta. Jest to bardzo potrzebna instytucja z bardzo wielu powodów. W naszym kraju żyje bardzo dużo ludzi, którzy nie radzą sobie z życiem oraz mają bardzo dużo problemów. Zazwyczaj są to rodziny wielodzietne, które nie mogą związać końca z końcem. Pomoc takim rodzinom to właśnie główny i najważniejszy cel działania pomocy społecznej w Polsce. Rodzin takich jest bardzo wiele, przez co osoby pracujące w opiece społecznej mają bardzo wiele pracy. Sytuacja taka jest niemal w całym naszym kraju, niezależnie, czy jest to mała miejscowość, czy wielkie miasto. Wszędzie żyją ludzie, którzy mają bardzo mało pieniędzy na życie oraz słabe możliwości podjęcia pracy. Są to również często rodziny niepełne, oznacza to, że jeden z rodziców nie żyje lub po prostu nie opiekuje się rodziną. Sytuacja takich rodzin pogarsza się z dnia na dzień i trzeba takim ludziom pomóc. Po to właśnie stworzono pomoc społeczną w naszym państwie.

Zasady

Jeśli chodzi obowiązek oddania wydatków za świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na: świadczeniobiorcy, spadkobiercy z masy spadkowej, małżonku, zstępnych przed wstępnymi. Obowiązek zwrotu wydatków nie istnieje, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego. Wydatki na pokrycie pogrzebu podlegają zwrotowi z masy spadkowej. Jeżeli przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego, wydatki pokrywa się z tego zasiłku. Miesięczna opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osoby pełnoletniej ustala się w wysokości 200% kryterium dochodowego, opłata ta nie może by wyższa niż 70% dochodu tej osoby lub w przypadku osoby nie posiadającej dochodu, ilości pieniędzy na osobę w rodzinie. Przykładowo jeśli chodzi o opłatę za pobyt dzieci w domu pomocy społecznej ponoszą rodzice lub opiekunowie w wysokości 150% kwoty kryterium dochodowego. Osoby będące na utrzymaniu innych nie ponoszą opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Pobyt w specjalistycznych domach pomocy społecznej jest odpłatny, ustala je organ kierujący. Wysokość dochodu uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej oraz wysokość różnego typu zasiłku podlega waloryzacji. Od 1 marca i 1 września każdego roku, jeżeli średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług wynosi co najmniej 110%.

Potrzeba pomocy osobom trzecim

Status społeczny w dniu dzisiejszym jest tak zróżnicowany, że jedni mają nadwyżki, a innym brak środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, z różnych przyczyn nie mają dachu nad głową. W tym drugim przypadku osoby takie powinny korzystać z pomocy państwa. Pomoc tą gwarantuje Konstytucja RP. W społeczeństwie ciągle panuje przekonanie, że chodzenie po pomoc finansową do opieki społecznej jest wielkim wstydem. Co dziwne, że skrupułów nie mają osoby z marginesu społecznego, którym po prostu nie chce się robić czegokolwiek, aby poprawić swoją sytuację materialną, bo łatwiej jest dostać parę groszy za nic. Przepisy prawne skonstruowane są w taki sposób, że kryterium przyznania pomocy jest dochód i wywiad środowiskowy. Niebrane są pod uwagę żadne inne czynniki. Podobne przekonania o wyrodnych dzieciach panuje, gdy jest potrzeba umieszczenia osoby starszej w domu opieki całodobowej. Nikt nie zastanawia się, z jakiego powodu została podjęta taka decyzja. Nie należy, więc nikogo potępiać za podejmowane decyzje, a spróbować zrozumieć, dlaczego postąpił tak a nie inaczej.

Inne świadczenia na rzecz potrzebujących

Zasiłek celowy może być przyznany osobie potrzebującej, która spełnia warunki dotyczące wysokości dochodu. Może on być przeznaczony na zakup artykułów żywnościowych, leków, odzieży, leczenia itp. Może on pokrywać zapotrzebowanie w całości lub częściowo. Odstępstwem od spełnienia kryterium dochodu są zdarzenia losowe bądź klęski żywiołowe. Organizowana jest również pomoc ofiarom przemocy w rodzinie. Bezpośrednią pomoc oferują zatrudnieni w MOPS prawnicy oraz psycholodzy. Dodatkowo jednostka pomaga znaleźć schronienie osobie tego potrzebującej. Bez pomocy nie są pozostawiane osoby starsze. Mogą one się starać o całodobowe lub dzienne domy opieki. Pierwsza forma zapewnia całodzienne wyżywienie, nocleg oraz podstawową opiekę medyczną. Dzienne ośrodki wsparcia mają nieco inne zadanie: mogą, (ale nie wszystkie) zapewnić jeden ciepły posiłek w ciągu dnia. Podczas pobytu osoba starsza ma zapewnione usługi opiekuńcze oraz rehabilitacyjne, o ile ich potrzebuje. Należy również nadmienić o organizowaniu grup wsparcia dla osób starszych.

Rodzaje

Jeśli osoba jest całkowicie niezdolna do pracy fizycznej i umysłowej lub jest już w podeszłym wieku przyznaje się tak zwany zasiłek stały. Jednak osoby takie nie mogą mieć innego źródła dochodu, a dochody w ich rodzinie nie przekroczyły określonego poziomu ustalonego przez polskie prawo. Mogą korzystać z niego inwalidzi, osoby starsze, osoby opiekujące się dzieckiem wymagającym stałej opieki i pielęgnacji, osobom, które stały się inwalidami przed 18 rokiem życia. Przebywający w areszcie karnym otrzymują 30% zasiłku stałego. Inwalidom, osobom powyżej 75 roku życia, kobietom w 18 tygodniu ciąży, ludziom ciężko i przewlekle chorym dolicza się dodatkowo 9% zasiłku. W niektórych przypadkach przyznawane są dodatki do zasiłku stałego oraz zasiłki stałe wyrównawcze i dodatki do zasiłku stałego wyrównawczego. Dodatek, który może zostać przyznany do zasiłku stałego przysługuje, jeżeli oso ba uprawniona do tego świadczenia nie ma uprawnień do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego lub dodatku pielęgnacyjnego. świadczenie to przysługuje w okresie trwania długotrwałej choroby. Zasiłek stały wyrównawczy przysługuje osobom, które spełniają dwa warunki: pierwszym jest niezdolność do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, drugim zaś dochód przypadający na osobę w rodzinie określony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Zakres obowiązków opiekunki

Opiekunka społeczna, która zatrudnia się, otrzymuje zakres obowiązków, jaki może wykonywać przy podopiecznym oraz wykaz czynności, które kategorycznie są zabronione. Głównym zadaniem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych podopiecznego w zakresie opieki medycznej, czystości i wyżywienia. Rozszerzmy nieco te zadania. Na życzenie podopiecznego robi się zakupy, ale ich waga nie może przekraczać dozwolonych granic. Obowiązkiem jest też utrzymanie czystości w pomieszczeniu, w którym dana osoba przebywa, ale należy uwzględnić pewne ograniczenia: nie wolno opiekunowi myć okien ani zmieniać firan. Nie wolno wykonywać żadnych prac porządkowych na choćby małej wysokości (taborety czy drabinki). Czynności ograniczają się tylko do wysokości zasięgu rąk. W razie potrzeby należy iść z podopiecznym do lekarza, wykupić potrzebne leki, zamówić pielęgniarkę, która będzie robiła zastrzyki. Nie może natomiast opiekunka wykonywać podopiecznemu żadnych zastrzyków nawet wtedy, gdy posiada certyfikat.Inne usługi nieobjęte patronatem państwa

Zadania

Zadania pomocy społecznej są bardzo, ale to bardzo zróżnicowane i obejmują między innymi tworzenie warunków do funkcjonowania pomocy społecznej. Pomoc społeczna musi analizować oraz oceniać zjawiska, które mogą rodzić zapotrzebowanie na pomoc społeczną. Muszą one przyznawać oraz wypłacać określone świadczenia społeczne odpowiednim ludziom. Pomoc społeczna organizuje również tak zwaną pracę społeczną, dla osób, które mogą ją podjąć i które mają ku temu predyspozycje oraz możliwości. Zadania własne gminy obejmują między innymi: prowadzenie tak zwanych domów pomocy społecznej oraz ośrodków. Muszą one również zadbać o kierowanie do nich ludzi wymagających opieki. Muszą przyznawać również pomoc rzeczową. Przyjmuje to bardzo zróżnicowaną formę. Może to być po prostu jedzenie w rozmaitych postaciach, ale również między innymi odzież., buty, wyposażenie do szkoły dla dzieci i wszelkie inne materialne potrzeby, jakie mogą mieć ludzie w naszym kraju. Jednak najczęściej są to racje żywnościowe.

Opiekunki społeczne

Osoby starsze, niepełnosprawne, chore czasowo mają prawo do skorzystania z pomocy opiekunek społecznych w przypadku, gdy nie mogą tejże pomocy uzyskać ze strony rodziny, np.: dzieci pracują lub nie mieszkają razem z potrzebującym. Zapotrzebowanie na korzystanie z usług opiekuńczych zgłasza się w MOPS, przedkładając równocześnie wymaganą dokumentację. Usługa opieki może być płatna i bezpłatna. Uzależnione jest to od wysokości do chodu netto, jaki przypada na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Po złożeniu niezbędnych dokumentów do domu potrzebującego wysyłany jest pracownik socjalny. Przeprowadza on wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania, zbiera dodatkową niezbędną dokumentację i przekazuje ją przełożonym. Podczas przeprowadzanego wywiadu ustala się ilość dni w tygodniu i godzin, jaka jest potrzebna. Decyzja o przyznaniu opieki wraz z wysokością opłaty przychodzi pocztą i przyznawana jest na czas określony. W odstępach kilkumiesięcznych pracownik socjalny przychodzi, aby przeprowadzić kontrolę zapotrzebowania na dalsze świadczenia opiekuńcze lub inne rodzaje pomocy.

Organizacje

Jeśli chodzi o realizację zadań zleconych przez Urząd Gminy tworzy się tak zwane jednostki organizacyjne – czyli ośrodki pomocy społecznej. Rada gminy udziela pracownikowi ośrodka pomocy społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych. Kierownik ośrodka pomocy społecznej składa Radzi roczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby’ kresie pomocy społecznej. Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych w stosunku jeden pracownik na 2 tysięcy mieszkańców, nie mnie jednak niż trzech pracowników. Do zadali pracownika socjalnego należy: wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiąganiu aktywności społecznej, udział w rozwijaniu infrastruktury, zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym, Pracownik socjalny powinien kierować się zasadą dobra przede wszystkim osób oraz rodzin, jego obowiązkiem jest udzielania osobom pełnej informacji o przysługujących świadczeniach. Jest zobowiązany zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych chyba, że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny. Jest zobowiązany do podnoszenia swych kwalifikacji zawodowych. Pracownicy socjalni mogą być również zatrudniani w innych instytucjach.

System zasiłków rodzinnych i zapomóg celowych

W Polsce obowiązuje ustawa dokładnie regulująca, kto, kiedy i w jakich okolicznościach ma prawo do korzystania z zasiłku rodzinnego i zasiłków z nim związanych. Kryterium ubiegania się o zasiłek rodzinny jest dochód netto przypadający na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nieprzekraczający 504zł netto. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – granica dochodu wzrasta do 583zł. Po spełnieniu warunku uzyskania tego zasiłku można ubiegać się któreś z siedmiu dodatków. Przepisy regulują, w jakich sytuacjach można ubiegać się o wyżej wspomniane dodatki. Odstępstwem jest tutaj tak zwane becikowe, czyli zasiłek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000zł. W przypadku starania się o ten zasiłek dochód rodziców nie jest brany pod uwagę. Zasiłek rodzinny należy się dziecku do ukończenia 21 lat. Okres ten może być wydłużony do 24 tylko wtedy, gdy dziecko kontynuuje naukę szkole oraz posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Rodzice mają prawo ubiegać się o zasiłki docelowe: przykładowo dofinansowanie obiadów w szkole lub przedszkolu.